Bản đăng ký thi đua năm 2016

Cập nhật: 20/02/16 09:19

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ….. /ĐKTĐ-HĐY

 

 

Ba Đình, ngày…..tháng….năm 2016

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2016

Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Đông y thành phố Hà Nội

 

1. Tên đơn vị: Hội Đông y quận Ba Đình

- Địa chỉ: Số 12 ngách 29/10 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, tp.Hà Nội.

- Điện thoại: 091 339 5144

- Tổng số Hội, Chi hội: 01

- Tổng số Hội viên: 102

2. Chức năng nhiệm vụ chính:

Hội hoạt động theo nguyên tắc điều lệ của Hội Đông y Việt Nam, quy chế của Hội Đông y quận. Năm 2015 thực hiện theo Điều lệ của Hội Đông y quận do Thành phố phê duyệt. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc nên thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Hội có những nhiệm vụ chính như sau:

a) Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, chính trị, tư tưởng và quán triệt phổ biến các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ Y tế và Kế hoạch hoạt động của Sở Y tế hà Nội, của Hội Đông y Thành phố Hà Nội, các chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình để các hội viên biết và nghiêm túc thực hiện.

b) Tích cực tham gia tuyên truyền vận động và kết nạp phát triển hội viên mới. Không ngừng xây dựng củng cố và bồi dưỡng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ về y học, y đức cho Hội viên.

c) Tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trong quận và cộng đồng, thường xuyên phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn, giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuyên truyền phổ biến cho nhân dân trong quận biết và sử dụng các loại cây, con, chậu cây gia đình làm thuốc.

d) Tổ chức khám bệnh từ thiện nhân ngày Thương binh liệt sỹ, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, khám và phát quà miễn phí. Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, Trung tâm y tế, Phòng Y tế trong hoạt động chung của quận.

e) Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận thông qua Ban dân vận, Ban tuyên giáo quận ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm y tế để nắm bắt tình hình, chủ trương kế hoạch hoạt động. Qua đó phối hợp với Ủy ban nhan dân các phường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời làm tốt các công tác “uống nước, nhớ nguồn”, khám bệnh chữa bệnh từ thiện, chăm sóc hội viên như hiếu hỉ, tổ chức tham quan, giải trí giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ cho các hội viên.

3. Nội dung thi đua:

- 100% Hội viên được tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển nền Y học cổ truyền và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

- Giáo dục nâng cao y đức, y thuật thực hiện tốt 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông và 12 điều y đức của Bộ Y tế.

- Vận động kết nạp hội viên mới từ 3-5%.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn 1 tháng 1 lần.

- Khám chữa bệnh phấn đấu vượt 5% số lượt bệnh nhân khám so với năm 2015.

-  Phối hợp với UBND phường phấn đấu thành lập 30% các phường có Hội Đông y.

- Xây dựng 1 phòng khám chữa bệnh của Hội là nơi để Hội viên tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập.

- Cung cấp 3 bài thuốc chữa bệnh có hiệu quả về Thành hội.

- Viết tin bài: 01 bài/tháng về Y học cổ truyền và có 40% Hội viên mua sách chuyên môn để học tập.

- Phấn đấu có 3-5% Hội viên có con em tham gia học lớp Y học cổ truyền do Thành hội mở.

- Gửi báo cáo theo quy định, đầy đủ đúng thời gian theo quy định.

- Phấn đấu Hội viên tham gia mô hình trồng cây thuốc Nam và sử dụng thuốc Nam.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

- Không có Hội viên vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

4. Biện pháp thi đua:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến tất cả hội viên.

- Phân công Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách cụm các phường và các Hội viên.

- Phát động phong trào thi đua.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn.

- Đánh giá kết quả hoạt động 01 quý/lần và tổng hợp báo cáo Hội Đồng thi đua khen thưởng Hội Đông y thành phố và UBND quận.

5. Đăng ký thi đua:

- Cờ thi đua Thành phố: Tập thể Hội Đông y quận.

- Bằng khen TW Hội Đông y Việt Nam: Chi hội Đông y bệnh viện SaintPaul;

- Giấy khen Hội Đông y Thành phố Hà Nội: 10 cá nhân.

 

* Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Nguyễn Quang Trung – PCT UBND quận Ba Đình;

- Hội đồng Thi đua khen thưởng UBND quận;

- Các phòng: Nội vụ, Y tế;

- Lưu HĐY.

 

 

TM. HỘI ĐÔNG Y QUẬN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Hùng