Danh sách trích ngang cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2015 (1)

Cập nhật: 20/02/16 21:39

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2015

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Năm sinh

Tóm tắt thành tích

Hình thức đề nghị khen thưởng

Nam 

Nữ

1

Hoàng Ngọc Hùng

Chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình

1954

 

- Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho quận Ủy và UBND quận về công tác chỉ đạo, lãnh đạo, phát triển ngành Đông y và Hội Đông y quận trong tình hình mới.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho hội viên đặt kết quả có chất lượng.

- Được bầu vào Chủ tịch Hội Đông y lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã chủ động họp Ban chấp hành và phân công các ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác lãnh đạo, giúp đỡ UBND các phường chuẩn bị thành lập Hội Đông y phường.

- Tổng hợp báo cáo năm 2015 và kế hoạch năm 2016 về hoạt động Hội Đông y, báo cáo Thành Hội và UBND quận.

Lao động tiên tiến

2

Bùi Hồng Minh

Phó Chủ tịch thường trực –Hội Đông y quận Ba Đình

1948

 

- Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong công tác lãnh đạo Hội, nhất là tổ chức Đại hội Hội Đông y lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Duy trì tổ chức học tập chuyên môn nghiệp vụ đối với các học viên đúng thời gian, có chất lượng.

- Tổ chức giao ban Ban chấp hành Hội đúng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan trong công tác khám bệnh từ thiện, khám miễn phí cho các gia đình chính sách và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện tốt mối quan hệ với hội viên, chăm lo đời sống tinh thần đối với hội viên với hình thức tổ chức thăm quan các danh y nổi tiếng của Đất nước…

Lao động tiên tiến

3

Phạm Thị Thanh Bình

Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y quận Ba Đình

 

1954

- Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng Hội viên về chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham gia tổ chức khám bệnh từ thiện cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương,

Lao động tiên tiến

 

TM.BCH HỘI ĐÔNG Y

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

HOÀNG NGỌC HÙNG