Báo cáo tổng kết công tác hoạt động HĐY

Cập nhật: 20/02/16 21:46

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Ba Đình, ngày …. tháng …. năm 2015

 

BÁO CÁO

Thành tích hoạt động Hội Đông y quận Ba Đình 2015

đề nghị UBND TP tặng bằng khen

 

Kính gửi

-                     Hội đồng thi đua khen thưởng TW Hội Đông y Việt Nam

-                     Hội đồng thi đua khen thưởng UBND TP Hà Nội

-                     Ban thi đua khen thưởng Hội Đông y Hà Nội

-                     Hội đồng thi đua khen thưởng UBND Quận Ba Đình

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung

Năm 2015 là năm thực hiện kế hoạch của Thành ủy Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới năm 2016 Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Cũng là năm Đại hội Hội Đông y từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã đã thành công tốt đẹp.

Quận Ba Đình là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là nơi giao lưu với quốc tế trong công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế của Đảng và Chỉnh phủ cho công việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm rất đồng bộ và phát triển, năm qua không có dịch xảy ra, đời sống văn hóa của nhân dân được tăng cường.

2. Chức năng nhiệm vụ của Hội:

Hội hoạt động theo nguyên tắc điều lệ của Hội Đông y Việt Nam, quy chế của Hội Đông y quận. Năm 2015 thực hiện theo Điều lệ của Hội Đông y quận do Thành phố phê duyệt. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc nên thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Hội có những nhiệm vụ chính như sau:

a) Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, chính trị, tư tưởng và quán triệt phổ biến các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tư, quyết định, chỉ thị của Bộ Y tế và Kế hoạch hoạt động của Sở Y tế hà Nội, của Hội Đông y Thành phố Hà Nội, các chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình để các hội viên biết và nghiêm túc thực hiện.

b) Tích cực tham gia tuyên truyền vận động và kết nạp phát triển hội viên mới. Không ngừng xây dựng củng cố và bồi dưỡng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ về y học, y đức cho Hội viên.

c) Tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trong quận và cộng đồng, thường xuyên phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn, giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuyên truyền phổ biến cho nhân dân trong quận biết và sử dụng các loại cây, con, chậu cây gia đình làm thuốc.

d) Tổ chức khám bệnh từ thiện nhân ngày Thương binh liệt sỹ, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, khám và phát quà miễn phí phối. Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, Trung tâm y tế, Phòng Y tế trong hoạt động chung của quận.

e) Quan hệ chặt chẽ với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận thông qua Ban dân vận, Ban tuyên giáo quận ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm y tế để nắm bắt tình hình, chủ trương kế hoạch hoạt động. Qua đó phối hợp với Ủy ban nhan dân các phường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời làm tốt các công tác “uống nước nhớ nguồn”, khám bệnh chữa bệnh từ thiện, chăm sóc hội viên thành hội, hiếu hỉ, tổ chức tham quan, giải trí giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ cho các hội viên.

II. KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng

-         Đã quán triệt Nghị quyết của Quận ủy Ba Đình nhiệm kỳ XXIV và các các công tác hành động XDKT của UBND quận nghiệm kỳ 2011 – 2016.

-         Tiếp tục quán triệt chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần “nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

-         Tổ chức học tập, phổ biến quán triệt Nghị quyết TW 10 khóa XI của Đảng.

-         Phổ biến thực hiện thông báo 154 – TB/TW của Ban bí thư kết luận về việc 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 – CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư TW khóa X về việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Mặt khác Hội cũng thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, lập trường cách mạng, phẩm chất đạo đức, tư cách của người thầy thuốc Việt Nam. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, không hạch sách, nhũng nhiễu … phong bao, phong bì, coi người bệnh như người thân của mình, nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các Quy định của Chính phủ đề ra, kết quả năm 2015 không có hội viên nào vi phạm.

2. Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và tuyên truyền phát triển kết nạp hội viên:

Năm 2015 có 108 hội viên (so với năm 2014 là 95 hội viên) tăng 13 hội viên = 13,5%. Trong năm giảm 6 hội viên gồm (chuyển 4 chết 2) còn 102 hội viên toàn quận, có 1 chi hội trực thuộc là Chi Hội khoa Đông y bệnh viên SaintPaul.

Năm 2015 thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và Thành hội Đông y Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đông y các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đông y Hà Nội và Trung ương. Ngày 8 tháng 7 năm 2015 Hội Đông y quận Ba Đình đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công rực rỡ, đã bầu được Ban chấp hành Hội Đông y quận gồm 11 ủy viên: bầu ra 01 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, 05 Ủy viên Ban thường vụ Hội và Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

Hàng tháng Hội đã duy trì chế độ sinh hoạt vào ngày 21, học tập chuyên môn theo các chuyên đề đúng kế hoạch có chất lượng hiệu quả cao. Ban chấp hành Hội họp 01 Quý 01 lần và đánh giá những việc làm trong quý, nhận xét đánh giá những mặt làm được và những tồn tại đề ra những giải pháp và phân công phụ trách khắc phục nhằm nang cao chất lượng hoạt động của Hội, nội bộ Hội đoàn kết thống nhất có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt nhất là khi có khó khăn hoạn nạn và thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ cùng nhau quan tâm xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

3. Công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân:

-         Năm 2015 tình từ ngày 9/11/2014 đến ngày 8/11/2015 toàn quận hội đã khám chữa bệnh được 53.005 lượt và năm 2014 là 40.202 lượt tăng 31,8%. Trong đó khoa Đông y Bệnh viện SaintPaul khám được 8481 lượt so với năm 2014 (5972) tăng 2509 lượt ~ 42% còn lại là các phòng khám tư của Hội viên là 44524 lượt bệnh nhân.

-         Số người khám chữa bệnh không dùng thuốc (xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu) là 10.601 người so với năm 2014 (7038) tăng 3563 người = 50,6%. Riêng khoa Đông y Bệnh viện SaintPaul 2650 lượt tăng 310 người ~ 13,24% còn lại là Phòng khám Hội viên 7951 lượt người.

-         Kết quả chữa khỏi bệnh đạt 77,2%, bệnh đỡ thuyên giảm 20,4% còn lại không khỏi là các bệnh nan y và tai biến mạch máu não…

-         Số dược liệu sử dụng là 102.215 kg các loại trong đó thuốc nam là 57.125 kg chiếm 55,9%; thuốc hoàn tán viên là 6810 kg.

Quá trình khám bệnh chữa bệnh đã không để xảy ra tai biến nào, thực hiện tốt những điều y đức của ngành và của Hải Thượng Lãn Ông. Không để xảy ra khiếu nại về chuyên môn và y đức được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm.

4. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

Hội đã duy trì chế độ sinh hoạt học tập 1 tháng/1 lần có chất lượng và hiệu quả cao, trong đó việc học tập 11 lần/năm; 1 lần sơ kết hội 6 tháng và 1 lần tổng kết hội, những buổi học tập quan tâm đến những bệnh hay mắc như thoái hóa cột sống, bệnh về kinh nguyệt không đều, các bệnh về khối u…và kinh nghiệm sử dụng thuốc. Ngoài ra hội viên còn tham gia học tập công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh sởi, cúm, mers – cov…

Công tác quản lý nhà Nhà nước liên quan đến hoạt đồng hành nghề của hội viên: Tổng số có 852 lượt hội viên tham gia đạt tí lệ 80%. Hội còn tổ chức cho hội viên đi dã ngoại tham quan miền Tây Bắc của Tổ quốc, tham gia vào thành hội sơ kết 9 tháng tại Sapa, phối hợp với báo Sức khỏe cộng đồng đưa những tin bài về hoạt động của hội.

5. Các hoạt động khác

a) Công tác khám chữa bệnh từ thiện:

Năm 2015 Hội đã khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người, giá trị tiền 91.500.000 đ (chín mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng) nhân dịp tháng hành động vì Người cao tuổi 1/10 Hội đã phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, Trung tâm y tế, Phòng Y tế khám tặng quà miễn phí cho 170 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ít được khám chăm sóc sức khỏe. Tổ chức lễ khai mạc nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi có sự đại diện của Chủ tịch UBND quận và các ngành liên quan đến dự. Ngoài ra Hội còn ủng hộ quỹ vì người nghèo 1.000.000 đồng.

b) Quan hệ với các cơ quan:

Hội tăng cường phối với với các Ban ngành đoàn thể liên quan của quận như Phòng Văn hóa truyền thông, Phòng Lao động thương binh xã hội, Phòng Nội vụ, Y tế, Văn phòng UBND – HĐND, Trung tâm Y tế và UBND các phường, Trạm Y tế phường, các ban Đảng quận ủy để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, hội đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận đánh giá là Hội hoạt động có chất lượng đoàn kết thống nhất, đã góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Tuy nhiên trong năm 2015 do đặc điểm công việc … toàn tổ chức Hội, Đại hội nhiệm kỳ, do vậy việc thực hiện thành lập Hội Đông y phường chưa thực hiện được mới dừng lại việc làm các thủ tục để Ban vận động của Hội và phường trình UBND quận phối hợp.

c) Các hoạt động khác:

-          Hội còn làm tốt công tác thăm hỏi hội viên ốm nằm viện, hội viên già yếu, tứ thân phụ mẫu, mừng thọ các hội viên cao tuổi 70, 80, 85 cho 11 cụ nhân dịp tết cổ truyền. Hội tặng quà cho 4 Hội viên từ 80 tuổi trở lên.

-          Thực hiện xét điển hình tiên tiến 5 năm từ 2010 – 2014. Đã xét được quận khen thưởng về tập thể Hội, và 1 cá nhân được Quận khen đơn vị điển hình tiên tiến 5 năm. Đồng chí Phó chủ tịch Hội nay là Chủ tịch Hội được UBND quận tặng giấy khen gương điển hình tiên tiến 5 năm.

-          Đầu xuân ngày 13 Tháng Giêng âm lịch Hội đã tham gia cùng với Thành hội dâng hương tại y miếu Thăng Long và Lương dược sư Hoàng Đôn Hòa ở Đã Sĩ Hà Đông có 40 Hội viên tham dự.

-          Ngày 15/2 âm lịch ngày giỗ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh hội đã tổ chức một đoàn 40 người đi dâng hương tại các đền thờ ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Dâng hương đền thờ Hải Thượng Lãn Ông ở Hưng Yên, chùa Phật Tích, chùa Tiên, Đền Đô ở Bắc Ninh.

Hội đã thực hiện đầy đủ các quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất là cơ quan Thành hội, Quận ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ và các cơ quan liên quan trong quận và đóng Hội phí đầy đủ.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - NGUYÊN NHÂN

1. Ưu điểm

a) Đánh giá kết quả

Năm 2015 Hội Đông y quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tích cực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra. Hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ XIV bầu ra Ban chấp hành hội cho nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội và các Hội viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành và chỉ đạo của Sở Y tế, Hội Đông y Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận. Các Hội viên chấp hành tốt không có người vi phạm.

Nội bộ đoàn kết chặt chẽ, tổ chức hội luôn được củng cố và phát triển, tổ chức khám chữa bệnh phục vụ nhân dân tốt, quá trình khám chữa bệnh luôn giữ được y đức, y thuật của người thầy thuốc thực hiện được lời dạy của Bác Hồ :”Lương y như từ mẫu”, không có trường hợp tham nhũng, tham ô, hối lộ, có lối sống văn hóa tốt, tổ chức học tập nghiệp vụ chuyên môn đạt chất lượng hiệu quả, thực hiện các hoạt động khám từ thiện, hiếu hỉ, tham quan, du lịch quan hệ chặt chẽ với Quận ủy, UBND quận, UBMTTQ quận và các phòng ban ngành của quận giúp đỡ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo đến các cơ quan các cấp và đóng Hội phí đầy đủ. Năm 2015 Hội tự đánh giá là Hội đạt đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Nguyên nhân ưu điểm:

-         Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chăm lo giúp đỡ của Thành hội Đông y Hà Nội, của Quận ủy, UBND, UBMTTQ cũng các cơ quan liên quan trong quận.

-         Nội bộ đoàn kết, các Hội viên có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật xây dựng đóng góp phát triển hội tốt, các Ủy viên Ban chấp hành mang hết tinh thần trách nhiệm và cái tâm của mình, gương mẫu đầu tàu, sát cánh cùng các hội viên quyết tâm xây dựng hội vững mạnh.

2. Tồn tại:

a) Những nội dung tồn tại:

-         Chưa thực hiện được kế hoạch thành lập Hội Đông y phường mà vẫn ở bước đầu hướng dẫn thành lập Ban vận động thành lập Hội Đông y phường.

-         Những cơ sở hành nghề y học cổ truyền trên địa bàn quận tham gia vào hội còn thấp, Hội đã có văn bản gửi các cơ sở hành nghề y học cổ truyền để kêu gọi gia nhập Hội Đông y.

b) Nguyên nhân tồn tại:

-         Lãnh đạo UBND các phường do bận công việc nên chưa quán triệt được Chỉ thị Trung ương 24-CT/TW của Ban chấp hành TW Đảng, kế hoạch của Thành phố và quận về phát triển y học cổ truyền đến năm 2020.

-         Chưa được quận bố trí trụ sở để tổ chức hoạt động những nhiệm vụ nên rất khó khăn cho triển khai một số nhiệm vụ và khó cho việc liên hệ trong công việc của Hội.

-         Trợ cấp thù lao cho lãnh đạo Hội không có, trong khi đó là khoản đi lại nhiều đều phải bỏ tiền cá nhân ra để hoạt động nên ảnh hưởng đến công việc của các đồng chí trong Ban chấp hành của Hội khi có việc cần giải quyết.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

-         Căn cứ vào các văn bản của UBND Thành phố, TW Hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y Thành phố Hà Nội Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV 2015 – 2020 của Hội Đông y quận Ba Đình.

-         Căn cứ vào mục tiêu chương trình kế hoạch kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Quận ủy, UBND quận, UBMTTQ quận Ba Đình và những thành tích đã đạt được năm 2015.

Năm 2016 Hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ như sau

1, Tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được của năm 2015, năm 2016 Hội quyết tâm giữ vững, phát triển có nhiều thành tích nổi bật hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

2, Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, của Hội Đông y Thành phố và các chương trình kế hoạch của Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận phấn đấu 100% Hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, trung thành tuyệt đối, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng của các cấp chính quyền nghiêm chỉnh chấp hành không có Hội viên nào vi phạm.

3, Tích cực tuyên truyền kết nạp nhiều Hội viên mới đạt tỷ lệ > 10%. Thường xuyên kiểm tra củng cố tổ chức Hội, Ban chấp hành Hội, nội bộ Hội đoàn kết chặt chẽ, chủ động quan hệ với cấp Ủy, UBND các phường quyết tâm xây dựng 30% phường thành lập Hội Đông y phường.

4, Duy trì tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, có kế hoạch nội dung chuẩn bị chu đáo, hình thức sinh hoạt phong phú sáng tạo đạt chất lượng cao, hiệu quả. Số người tham gia học tập sinh hoạt, hội thảo đạt >75% quân số trở lên.

5, Xây dựng phòng khám chẩn trị y học cổ truyền của quận Hội, tao điều kiện là nơi học tập, khám chữa bệnh của các hội viên, ứng dụng trong học cập cũng như thực tế

 

trong khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo những hội viên trồng cây thuốc nam, tạo thành mô hình trồng cây, thu hái dược liệu sạch để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

6, Làm tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phụ vụ người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình, gìn giữ phẩm chất đạo đức, y đức, 12 điều y đức của ngành y tế, 9 điều y huấn của Hải Thượng Lãn Ông, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy :”Lương y như từ mẫu”. Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phát huy y thuật, khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao không để xảy ra vi phạm.

7, Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Quận ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ và các cơ quan chức năng của quận. Nắm bắt tình hình tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch phong trào hoạt động của Quận ủy và UBND đề ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo Quận ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt công tác tuyên truyền, thành lập website của Hội Đông y quận để mọi người Hội viên cũng như nhân dân năm bắt để tham khảo những nội dung hoạt động của Hội và các phương pháp chữa bệnh của Hội viên trên trang website của Hội.

8, Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND cấc phường và Phòng Lao động thương binh & xã hội làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh, gia đình chính sách, người cô đơn, người tàn tật.

9, Toàn quận Hội …đoàn kết thống nhất, tài chính công khai, minh bạch, không tham ô, lãng phí, thực hiện đúng chế độ quy định về kinh phí hỗ trợ đã phê duyệt. Thường xuyên làm tốt công tác tình nghĩa, hiếu hỉ, thăm hỏi Hội viên ốm nằm viện, hộ người già, tứ thân phụ mẫu có người thân qua đời. Tổ chức cho Hội viên đi tham quan, học tập ngoại khóa và các hoạt động khác. Định kỳ sơ kế, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt hoạt động của Hội. Tham gia tích cực các phong trào của Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận đề ra. Đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định báo cáo định kỳ, đột xuất đến cấp trên, Quyết tâm xây dựng quận Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, điển hình tiên tiến, xuất sắc.

V. KIẾN NGHỊ

1, Đề nghị Thành hội Đông y Thành phố Hà Nội đề nghị Thành phố chỉ đạo sổ chức năng tham mưu cho Thành phố thực hiện Quyết định 3816/QĐ – UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội xét công nhận Hội Đông y các quận, huyện là Hội đặc thù để thuận lợi cho Hội hoạt động.

2, Đề nghị Quận ủy, UBND quận quam tâm bố trí cho Hội có trụ sở để thuận lợi cho hoạt động của Hội. Hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động của Hội về việc thành lập Hội Đông y phường.

3, Đề nghị Quận ủy, UBND quận tiếp tục có văn bản chỉ đạo các Đảng bộ các phường và UBND phường thực hiện Kế hoạch 116/KH-UBND Thành phố Hà Nội về phát triển y dược cổ truyền đến năm 2020 và Kế hoạch 165/KH – UBND của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc phát triển Y dược cổ truyền quận Ba Đình đến năm 2020 trong đó có nội dung thành lập Hội Đông y phường.

Trên đây là báo cáo thành tích hoạt động của hội Đông y quận Ba Đình năm 2015 kính đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng UBND thành phố Hà Nội , Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng Hội Đông y thành phố Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Ba Đình xét tặng bằng khen cho Hội Đông y quận Ba Đình.

 

PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN BA ĐÌNH

 

TM. BCH HỘI ĐÔNG Y

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

HOÀNG NGỌC HÙNG