Thư ngỏ

Cập nhật: 20/02/16 09:01

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Ba Đình, ngày     tháng 9 năm 2015

 

THƯ NGỎ

 

Kính gửi: Các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn quận Ba Đình

 

Hội Đông y quận đã qua 14 kỳ Đại hội, trải qua 70 năm hoạt động đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển và xây dựng nền đông y quận Ba Đình, từ ban đầu có vài chục hội viên đến nay đã có 103 hội viên và có 1 Chi hội Đông y trực thuộc Quận hội.

Những năm qua, Hội đã hoạt động phát triển góp phần cho sự nghiệp xây dựng nền Đông y thành phố Hà Nội, hàng năm đã khám chữa bệnh cho gần 6.000 lượt người, khám và cấp thuốc miễn phí cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ít được chăm sóc sức khỏe với số tiền lên tới gần 100 triệu đồng. Hội đã được Thành Hội đánh giá cao về công tác hoạt động của Hội. Hội đã phối hợp có hiệu quả với các ngành liên quan của quận nhằm xây dựng kế hoạch của Hội và quản lý Hội viên, tham gia tích cực trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương. Hội đã được Trung ương Hội tặng bằng khen, Thành Hội tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân, UBND quận tặng nhiều giấy khen cho tập thể và các cá nhân. Hội đã tham gia xét tặng Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân và đã được Chủ tịch nước tng Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho Lương y đa khoa Nguyễn Thiện Quyến.

Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, nhằm phát huy phát triển nn Đông y Việt nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.Thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 10/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội, kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 14/11/2012 của UBND quận Ba Đình về phát triển y, dược cổ truyền của thành phố và quận đến năm 2020.

Hội Đông y quận Ba Đình xin gửi tới các cơ sở Hành nghề y, dược trên địa bàn, những cá nhân có tâm huyết, có nguyện vọng tham gia đóng góp xây dựng và phát triển nền y, dược cổ truyền nhằm góp phần xây dựng Hội Đông y quận Ba Đình ngày càng phát triển thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Điện thoại liên hệ về thủ tục xin gia nhập Hội viên: 0913.395.144- Bác sỹ Hoàng Ngọc Hùng- Chủ tịch Hội Đông y quận.

 

TM. BCH HỘI ĐÔNG Y

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Ngọc Hùng