Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai KCB cho người cao tuổi

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai KCB cho người cao tuổi

07/08/20 11:17

Chi tiết
Văn bản của UBND quận Ba Đình đồng ý cho Tổ chức ĐH khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

Văn bản của UBND quận Ba Đình đồng ý cho Tổ chức ĐH khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

06/12/20 19:21

Chi tiết

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai ksk cho người cao tuổi phường

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai ksk cho người cao tuổi phường

07/08/20 11:15

Chi tiết
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi

06/12/20 19:19

Chi tiết

Ngày 2/7/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Thành Công khám bệnh và điều trị cho gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2020

Ngày 2/7/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Thành Công khám bệnh và điều trị cho gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2020

07/08/20 11:13

Chi tiết
Giấy mời Đại hội Hội Đông y quận khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

Giấy mời Đại hội Hội Đông y quận khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

06/12/20 19:17

Chi tiết

Dự Sơ kết 6th đầu năm HĐY Hà nội tại Cát Bà ngày 01/7/2020

Dự Sơ kết 6th đầu năm HĐY Hà nội tại Cát Bà ngày 01/7/2020

07/08/20 11:10

Chi tiết
Bệnh Gout

Bệnh Gout

05/23/20 16:05

Chi tiết

Khám chữa bệnh không dùng thuốc cho gia đình Chính sách nhân kỷ niệm 27/7/2020 phường Thành Công

Khám chữa bệnh không dùng thuốc cho gia đình Chính sách nhân kỷ niệm 27/7/2020 phường Thành Công

07/08/20 11:06

Chi tiết
Qui định về nhiêm vụ phân công trách nhiệm các Tiểu ban

Qui định về nhiêm vụ phân công trách nhiệm các Tiểu ban

05/16/20 21:17

Chi tiết

Hội nghị sơ kết 6th đầu năm 2020 tại Cát Bà Hải Phòng

Hội nghị sơ kết 6th đầu năm 2020 tại Cát Bà Hải Phòng

07/07/20 14:33

Chi tiết
Quyết định Thành lập các Tiểu ban Chuẩn bị ĐH HĐY khóa XV

Quyết định Thành lập các Tiểu ban Chuẩn bị ĐH HĐY khóa XV

05/16/20 21:15

Chi tiết

Đại hội Hội Đông y quân Ba Đình lần Lần thứ XV,nhiệm kỳ 2020-2029

Đại hội Hội Đông y quân Ba Đình lần Lần thứ XV,nhiệm kỳ 2020-2029

06/29/20 08:16

Chi tiết
Danh sách BCH khóa XV,nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách BCH khóa XV,nhiệm kỳ 2020-2025

05/12/20 18:45

Chi tiết

Hội Đông y quận học chuyên môn

Hội Đông y quận học chuyên môn

06/22/20 10:46

Chi tiết