Kế hoạch liên cơ quan TTYT và HĐY

Cập nhật: 08/06/18 10:59

TRUNG TÂM Y TẾ -HỘI ĐÔNG Y

QUẬN BA ĐÌNH

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


Số: 282     /KH-TTYT-HĐY                          Ba Đình,ngày  31    tháng  5   năm   2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Y tế và Hội Đông y quận Ba Đình trong công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền quận Ba Đình năm 2018

 

    Thực hiện kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 10/9/2012 và Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển y dược cổ truyền thành phố Hà Nội.

     Thực hiện kế hoạch số 24/KH-SYT-HĐY ngày 22/2/2018 về phối hợp hoạt động giữa Sở Y tế và Hội Đông y trong công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền thành phố Hà Nội năm 2018.Trung tâm Y tế phối hợp với Hội Đông y quận xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền quận Ba Đình năm 2018 như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Mục đích

     Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của thành phố,của Sở Y tế và Hội Đông Y thành phố Hà Nội,,các văn bản chỉ đạo của Quận Ủy,Ủy ban nhân dân quân Ba Đình về phát triển Ngành Đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.Kết hợp y dược cổ truyền(YDCT) với y học hiện đại(YHHĐ) trong sự nghiệp chăm sóc,bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân quận.

2.Yêu cầu

   Trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn  được giao hai bên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác kế thừa,bảo tồn phát tiển YDCT,kết hợp y học cổ truyền(YHCT) với Y học hiện đại(YHHĐ).

II.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Công tác tổ chức màng lưới YHCT

-Phối hợp trong công tác củng cố tổ chức màng lưới Hội đông y ở các phường,chi Hội Đông y Trung tâm Y tế,Chi hội đông y bệnh viện.

-chỉ đạo các cán bộ y tế công nhất là cán bộ y tế y học cổ truyền tham gia vào Hội Đông y và làm chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội Đông y phường.

2.Công tác kế thừa,bảo tồn,phát triển YDCT

-khuyến khích các lương y có trình độ chuyên môn giỏi,có bài thuốc hay,cây thuốc quý báo cáo Sở Y tế theo đúng quy trình để có kế hoạch phát triển, kế thừa,nghiên cứu, bảo tồn.

-Tăng cường tổ chức nghiên cứu,triển khai,ứng dụng những bài thuốc hay,cây thuốc quý đã nghiên cứu vào công tác phòng bệnh,chữa bệnh.

3.Công tác quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT

-Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng YHCT ở tuyến phường,phòng khám YHCT của hội viên nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân.

-Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát quy chế chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT.

-Quan tâm đến các hội viên hội đông y mở các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn,kiến thức pháp luật đối với người hành nghề.

-Phổ biến các văn bản về YHCT đối với người hành nghề để thực hiên tốt những quy định của pháp luật.

4.Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực YDCT

-Tổ chức phổ biến kiến thức của YHCT trong phòng và điều trị một số bệnh thường gặp cho nhân dân

-Vận động hộ gia đình trồn và sử dụng cây thuốc nam để tự phòng bệnh,chữa các bệnh thông thường tại gia đình.

-Tuyên truyền chống các hành vi lợi dụng uy tín của YHCT để hành nghề mê tín dị đoan.

5.Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

-Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn,kế thừa,bảo tồn và phát triển y,dược cổ truyền.

-Tham gia nghiên cứu kế thừa,nghiên cứu ứng dụng các bài thuốc,vị thuốc dân tộc có giá trị cao trong khám chữa bệnh.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Trung tâm Y tế

-Phối hợp vối Hội Đông y trong công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển y,dược cổ truyền.

-Chỉ đạo Trạm y tế tham mưu cho UBND phường kiểm tra các cơ sở hành nghề YHCT trên địa bàn.

-Phổ biến kiến thức của YHCT trong phòng và điều trị một số bệnh thường gặp cho nhân dân.

-Vận động hộ gia đình trồng và sử dụng cây thuốc nam để tự phòng bệnh,chữa bệnh thông thường tại gia đình.

-Tuyên truyền chống các hành vi lợi dụng uy tín của YHCT để hành nghề mê tín dị đoan.

-Khuyến khích các cán bộ y tế tại Trạm y tế nhất là cán bộ YHCT tham gia vào Hội Đông y phường.

-Chỉ đạo các cán bộ y tế phường tham gia hội đông y phường làm chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội Đông y phường.

-Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn ,kế thừa,bảo tồn và phát triển YDCT.

-Tăng cường tham gia nghiên cứu kế thừa,nghiên cứu ứng dụng các bài thuốc vị thuốc dân tộc có giá trị cao trong khám chữa bệnh.

2.Hội Đông y quận

-Phối hợp với đoàn kiểm tra của quận kiểm tra các hoạt động hành nghề của hội viên.

-Đôn đốc hội viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn,kế thừa bảo tồn và phát triển YDCT.

-Tăng cường tham gia nghiên cứu ,nghiên cứu ứng dụng, các bài thuốc vị thuốc dân tộc có giá trị cao trong khám chữa bệnh.

-Thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT theo đúng quy định pháp luật,không hành nghề không phép.

-Tổ chức phổ biến kiến thức của YHCT trong phòng và điều trị một số bệnh thường gặp cho nhân dân.

- Vận động hộ gia đình trồng và sử dụng thuốc nam theo đề án”Nuôi trồng rau củ quả,cây cảnh tại vườn nhà cho thực phẩm sạch và dược liệu quý làm thuốc”để tự phòng bệnh và chữa bệnh,các bệnh thông thường tại gia đình.

-Tuyên truyền chống các hành vi lợi dụng uy tín của YHCT để hành nghề mê tín dị đoan.

-Phối hợp với Phòng Nội vụ,Trung tâm Y tế,UBND các phường về tổ chức thành lập Hội Đông y phường theo đúng quy định.

-Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi,Trung tâm y té,UBND các phường trong khám chữa bệnh từ thiện,khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

    Trên đây là kế hoạch phối hợp của Trung tâm Y tế và Hội Đông y quận trong công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển YDCT của quận Ba Đình thống nhất chỉ đạo các đơn vị và hội viên nghiêm túc thực hiện.

 

   TM.BCH HỘI ĐÔNG Y                                    TRUNG TÂM Y TẾ

        CHỦ TỊCH                                                    GIÁM ĐỐC

 

 

                            ( Đã ký)                                                       (Đã ký)

 

 

Hoàng Ngọc Hùng                                              Phạm Hữu Tiệp

 

 

 

*Nơi nhận:

-Sở Y tế,Hội Đông y Hà Nội;

-Đ/c Nguyễn Quang Trung PCT UBND;

-Ban Tuyên giáo Q.ủy;

-UBND 14 phường;

-Trạm Y tế các phường;

-Các Đ/C UV BCH HĐY Q;

-Lưu TTYT,HĐY.